Kontaktirajte nas info@lucullus-medical.com

Privatnost

1.1. Ugovorne strane su suglasile da je kupac, ako je fizička osoba, dužan obavijestiti prodavatelja svoje ime i prezime, adresu prebivališta, uključujući poštanski broj, broj telefona i e-mail adresu.

1.2. Kupac odn. dotična osoba (u daljnjem tekstu "kupac" ili "dotična osoba") dobrovoljno daje osobne podatke prodavatelju radi ispunjavanja njegovih obveza iz kupoprodajnog ugovora i daljnje komunikacije s njim. Bez njihove odredbe, prodavatelj ne može pravilno izvršiti ugovor s kupcem pa ga stoga neće biti moguće sklopiti s kupcem. Svrha obrade ovih osobnih podataka je izdavanje porezne isprave, predugovorni odnosi, identifikacija kupca, potvrda narudžbe telefonom ili e-mailom, isporuka robe, registracija na internetsku trgovinu hk-green.sk, provođenje marketinških aktivnosti , informacije o novostima i posebnim ponudama.

1.3. Prodavatelj obrađuje osobne podatke dotičnih osoba u marketinške svrhe na temelju njihovog zahtjeva ili. suglasnost dotične osobe u skladu sa Zakonom br. Ne. 18/2018 Zb. NR SR. Pogođena osoba izražava svoj pristanak na obradu osobnih podataka u tu svrhu prilikom narudžbe robe putem internetske trgovine hk-green.sk, prilikom registracije na internetskoj trgovini hk-green.sk ili na drugi prikladan način. Pogođena osoba je suglasna označavanjem odgovarajućeg okvira prije slanja narudžbe ili prilikom registracije na internetsku trgovinu hk-green.sk, da prodavatelj obrađuje i pohranjuje njegove osobne podatke u rasponu imena, prezimena, e-mail adrese u prodavateljevoj aktivnosti na slanju informacija o novostima i ponudama dionica te ih obrađuje u svom marketinškom informacijskom sustavu. Kupac daje Prodavatelju ovu suglasnost na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka Kupca.

1.4. Slanjem narudžbe prodavatelju, kupac iskreno izjavljuje da daje suglasnost sukladno čl. § 11. st. 1. Zakona br. 122/2013 Zb. O zaštiti osobnih podataka, s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "ZnOOÚ"), da prodavatelj obrađuje i pohranjuje svoje osobne podatke u obimu navedenom u točki 1.1. za svrhe navedene u točki 1.2. Prodavatelj se obvezuje postupati i raspolagati osobnim podacima kupca u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Slovačke. Nakon ispunjenja svrhe obrade, Prodavatelj će odmah osigurati likvidaciju osobnih podataka Kupca u skladu s čl. § 17. st. 1 ZnOOÚ. Kupac može u bilo kojem trenutku pisanim putem opozvati privolu za obradu osobnih podataka. Suglasnost istječe u roku od 1 mjeseca od dostave opoziva suglasnosti od strane kupca prodavatelju.

1.5. Kupac ima pravo i mogućnost ažuriranja osobnih podataka izravno u online načinu na web stranici internet trgovine, u odjeljku za kupce, odmah nakon prijave.

1.6. Prodavatelj izjavljuje da sukladno čl. § 6. st. 2 slovo c) ZnOOÚ će prikupljati osobne podatke isključivo u svrhu navedenu u točki 1.2. ovim općim uvjetima.

1.7. Prodavatelj izjavljuje da sukladno čl. § 6. st. 2. slovo e) ZnOOÚ će osigurati da se osobni podaci obrađuju i koriste isključivo na način primjeren svrsi za koju su prikupljeni.

1.8. Prodavatelj izjavljuje da u skladu s odredbama § 6. st. 2 slovo i) ZnOOÚ će osobne podatke obrađivati u skladu s dobrim moralom i postupat će na način koji nije u suprotnosti sa ZnOOÚ ili drugim općeobvezujućim zakonskim propisima, niti će ih zaobilaziti.

1.9. Kupac ima pravo zatražiti od prodavatelja na pisani zahtjev

 • potvrdu da li se osobni podaci o njemu obrađuju ili ne
 • u općenito razumljivom obliku informacije o obradi osobnih podataka u informacijskom sustavu u obimu:

a) identifikacijske podatke prodavatelja i zastupnika prodavatelja, ako je imenovan,

(b) identitet posrednika; ovo se ne primjenjuje ako prodavatelj ne postupi u skladu s § 8 ZnOOÚ pri dobivanju osobnih podataka,

c) svrhu obrade osobnih podataka,

d) popis osobnih podataka ili opseg osobnih podataka prema § 10. st. 4, prva rečenica ZnOOÚ a

(e) dodatne informacije koje su, s obzirom na sve okolnosti i uvjete obrade osobnih podataka, potrebne kupcu da jamči svoja prava i zakonom zaštićene interese, a posebno: - upute o dobrovoljnosti ili obvezi davanja traženog osobni podaci; ako prodavatelj pribavi osobne podatke kupca na temelju kupčeve suglasnosti prema § 11. ZnOOÚ, dužan je obavijestiti i vrijeme valjanosti privole, a ako kupčeva obveza davanja osobnih podataka proizlazi iz izravno provedivog pravno obvezujućeg akta Europske unije, međunarodnog ugovora kojim se Republika Slovačka obvezuje ili , prodavatelj obavještava kupca o pravnoj osnovi koja mu nameće tu obvezu te ga obavještava o posljedicama odbijanja davanja osobnih podataka,

 • krugu primatelja, ako se očekuje ili očito da će im osobni podaci biti dostupni
 • trećih osoba ako se predviđa ili očito da će im osobni podaci biti dostavljeni
 • oblik otkrivanja ako se osobni podaci trebaju otkriti
 • treće zemlje, ako se pretpostavlja ili očito da će se prijenos osobnih podataka u te zemlje dogoditi

1.10. Prilikom donošenja rješenja iz stavka 1.14. kupac ima pravo upoznati se s postupkom obrade i ocjenjivanja poslovanja:

 1. u općenito razumljivom obliku, točne podatke o izvoru iz kojeg je dobio svoje osobne podatke za obradu
 2. u općenito razumljivom obliku popis njezinih osobnih podataka koji su predmet obrade
 3. ispravak ili odlaganje vaših netočnih, nepotpunih ili zastarjelih osobnih podataka koji su predmet obrade
 4. uništavanje njezinih osobnih podataka čija je svrha obrade završila; ako su predmet obrade službeni dokumenti koji sadrže osobne podatke, može zatražiti njihov povrat
 5. likvidacije njezinih osobnih podataka, koji su predmet obrade, ako je došlo do povrede zakona
 6. blokiranje njezinih osobnih podataka zbog opoziva privole prije isteka njezine valjanosti, ako prodavatelj obrađuje osobne podatke na temelju privole kupca

1.11. Pravo kupca prema točki 1.10. točke 3. i 4. mogu se ograničiti samo ako takvo ograničenje proizlazi iz posebnog zakona ili bi se njegovom primjenom povrijedila zaštita kupca ili bi se povrijedila prava i slobode drugih.

1.12. Kupac ima pravo prigovora prodavatelju na temelju slobodnog pisanog zahtjeva

 1. obrada njezinih osobnih podataka, za koje pretpostavlja da su ili će biti obrađeni u svrhu izravnog marketinga bez njezine suglasnosti, te zatražiti njihovu likvidaciju
 2. korištenje naslova, imena, prezimena i adrese kupca za potrebe izravnog marketinga u poštanskom sustavu, odnosno davanje naziva, imena, prezimena i adrese kupca za potrebe izravnog marketinga.

1.13. Kupac, na temelju pisanog zahtjeva ili osobno, ako se stvar ne može odgoditi, ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti na obradu osobnih podataka protiv obrade osobnih podataka u slučajevima prema § 10. st. 3. slovo a), e), f) ili g) ZnOOÚ izražavanjem legitimnih razloga ili pružanjem dokaza o neovlaštenom miješanju u njegova prava i zakonom zaštićene interese, koji su ili mogu u konkretnom slučaju biti oštećeni takvom obradom osobnih podataka; ako to nije spriječeno zakonskim razlozima i ako se dokaže da je prigovor kupca opravdan, prodavatelj je dužan blokirati i uništiti osobne podatke na čiju je obradu kupac prigovorio, bez nepotrebnog odgađanja čim to okolnosti dopuste.

1.14. Na pisani zahtjev ili osobno, ako se stvar ne može odgoditi, kupac ima pravo prigovoriti prodavatelju u bilo kojem trenutku i ne podvrgnuti se odluci prodavatelja, koja bi imala pravne učinke ili značajan utjecaj, ako je takva odluka izdana isključivo na temelju automatizirane obrade njegovih osobnih podataka. Kupac ima pravo od prodavatelja zahtijevati preispitivanje donesene odluke na način različit od automatiziranog oblika obrade, dok je prodavatelj dužan udovoljiti zahtjevu kupca, tako da će odlučujuću ulogu u preispitivanju odluke imati ovlašteni osoba; prodavatelj obavještava kupca o načinu pregleda i rezultatu nalaza u roku prema točki 1.21. Kupac nema ovo pravo samo ako je to predviđeno posebnim zakonom koji predviđa mjere za zaštitu legitimnih interesa kupca ili ako je u predugovornim odnosima ili za vrijeme postojanja ugovornih odnosa prodavatelj donio odluku o ispunjavanju uvjeta. na zahtjev kupca, ili je ugovor poduzeo druge odgovarajuće mjere za zaštitu legitimnih interesa kupca.

1.15. Ako kupac iskoristi svoje pravo

 1. u pisanom obliku, a iz sadržaja njezine prijave proizlazi da ostvaruje svoje pravo, smatra se da je prijava podnesena na temelju ovoga Zakona; zahtjev dostavljen e-poštom ili će kupac dostaviti u pisanom obliku najkasnije tri dana od dana slanja
 2. osobno usmeno u zapisnik, iz kojeg mora biti jasno tko je ostvario pravo, što potražuje i kada i tko je sačinio zapisnik, njegov potpis i potpis kupca; prodavatelj je dužan kopiju zapisnika predati kupcu
 3. u slučaju posrednika iz točke 1. ili 2. ovog stavka, ovaj je zahtjev ili registraciju dužan bez nepotrebnog odgađanja proslijediti prodavatelju

1.16. Ako kupac sumnja da se njegovi osobni podaci neopravdano obrađuju, može podnijeti prijedlog Uredu za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke za pokretanje postupka za zaštitu osobnih podataka.

1.17. Ako Kupac nema punu poslovnu sposobnost, njegova prava može ostvariti zakonski zastupnik.

1.18. Ako kupac nije živ, njena prava po ovom zakonu može ostvariti bliska osoba.

1.19. Zahtjev kupca prema točki 1.9., 1.10. 1 /, 3 / do 6, i točka 1.12. do 1.14. opremljen od strane prodavatelja besplatno.

1.20. Zahtjev kupca prema točki 1.10. 2 / osigurava prodavatelj bez naknade, osim plaćanja u iznosu koji ne smije prelaziti iznos namjenski nastalih materijalnih troškova vezanih uz izradu kopija, isporuku tehničkih medija i slanje informacija kupcu, osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno .

1.21. Prodavatelj je dužan pisanim putem obraditi zahtjev Kupca u skladu sa stavcima 1.19. i 1.20. najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

1.22. Ograničenje prava kupca prema odjeljku 1.11. prodavatelj će bez nepotrebnog odgađanja pisanim putem obavijestiti kupca i Ured za zaštitu osobnih podataka Republike Slovačke.

1.23. Prodavatelj izjavljuje da sukladno čl. § 15. st. 1 slovo b) ZnOOÚ obrađuje osobne podatke kupca u svrhe navedene u točki 1.2. ove uvjete putem sljedećih posrednika: PIANETA sro, DPD sro, TOPTRANS EU as

 1. Nakon slanja narudžbe ili registracije, kupac može primati izvješća o ponudama robe, promocijama i uslugama prodavatelja. Kupac može otkazati slanje u bilo kojem trenutku nakon prijave u centar za klijente u odjeljku "Moj račun" i pododjeljku "Moj bilten".
 2. Označavanjem okvira prije slanja narudžbe, kupac izražava da je pročitao ove opće uvjete, u potpunosti razumio njihov sadržaj i da se s njima slaže.
 3. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih općih uvjeta kupnje. Obvezu pisane obavijesti o promjeni općih uvjeta kupnje ispunjava se postavljanjem na web stranicu https://hk-green.cz.
 4. Odnosi koji nisu regulirani ovim općim uvjetima podliježu odgovarajućim odredbama Građanskog zakona, Zakona br. 22/2004 CFU o elektroničkoj trgovini i izmjena i dopuna Zakona br. 128/2002 CFU o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima potrošača zaštite i izmjena i dopuna pojedinih zakona, s izmjenama i dopunama br. 284/2002 CFU s izmjenama i dopunama i Zakonom br. 102/2014 CFU o zaštiti potrošača u prodaji na daljinu.
 5. Sve cijene u Bitcoinima preračunate su iz cijene u eurima prema tečaju Bitcoin Best Bid (BBB) ​​koji pružaju naši BitPay partneri. Sve Bitcoin transakcije popraćene su fakturom koja vrijedi 15 minuta. Ukoliko plaćanje nije izvršeno unutar zadanog limita, potrebno je izraditi novi račun. Otkazane narudžbe: Otkazane narudžbe mogu ispunjavati uvjete za povrat eura. Naknada će biti isplaćena u punom iznosu vrijednosti narudžbe u ime eura na bankovni račun prema zahtjevu kupca. Vraćene narudžbe: Vraćene narudžbe imaju pravo na povrat sredstava u eurima na bankovni račun prema zahtjevu kupca. Anomalije plaćanja: Ako dođe do bilo koje od sljedećih situacija prilikom plaćanja u ime Bitcoina, naša korisnička podrška pokušat će vas kontaktirati kako bi vam pomogla da riješite situaciju. Otkupljena narudžba: otkupljena narudžba će biti prihvaćena i sva sredstva iznad traženog iznosa će biti vraćena kupcu. Nedovoljno plaćena narudžba: Narudžba će biti poništena, a uplata će biti vraćena kupcu. Kasno plaćena narudžba: Narudžba će biti poništena, a uplata će biti vraćena kupcu. U slučaju da ni LUCULLUS sro ni BitPay ne mogu provjeriti legitimnost Bitcoin transakcije, narudžba će biti otkazana.
 6. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu prema kupcu sklapanjem kupoprodajnog ugovora

Koje osobne podatke prikupljamo od vas?

 1. Kako bismo što više mogli ispuniti Vaše zahtjeve, želje i naknadno ih ispuniti prema Vašim idejama i očekivanjima, moramo znati Vaše osobne podatke. Zatim koristimo prikupljene podatke kako bismo podržali i produbili najbolji mogući odnos između vas i naše tvrtke LUCULLUS sro Kako bismo mogli što bolje ispuniti ovu namjeru, potrebna nam je vaša suglasnost za obradu osobnih podataka.
 2. Način na koji pokušavamo dobiti ove informacije od vas je kada kreiramo narudžbu na našoj web stranici. Automatski ste registrirani u našem sustavu. Imamo Vaše ime, prezime, adresu za naplatu i dostavu, telefon i e-mail kontakt. Tvrtka LUCULLUS sro tijekom cijelog ovog procesa poštuje važeće zakone i opće uvjete poslovanja.

Zašto su nam potrebni vaši podaci?

 1. Osobni podaci prvenstveno se koriste za elektroničku obradu Vaše narudžbe, za ispravnu isporuku robe iz Vaše narudžbe, kao i za primitak, namiru plaćanja koja primamo od Vas i, ne manje važno, za komunikaciju s Vama u vezi s Vašim narudžba. Ovi zadaci čine vrlo bitan i sastavni dio našeg rada.
 2. U marketinške svrhe naše tvrtke LUCULLUS sro također se koriste vaši osobni podaci, kao i za izradu raznih statistika, koje se, međutim, sastavljaju samo za interne namjere naše tvrtke. Vaši osobni podaci neće biti ustupljeni trećim osobama, osim kooperantima i posrednicima, već samo oni podaci koji pridonose nužnoj i uspješnoj provedbi Vaše narudžbe i njezinoj naknadnoj isporuci. LUCULLUS sro je posvećen tome.

Kako promijeniti, ažurirati, izbrisati svoje osobne podatke?

 1. Naši korisnici mogu urediti svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku nakon prijave na svoj račun, ili u obliku pisanog zahtjeva, koji se mora poslati na našu e-mail adresu info@hk-green.cz. Nakon ove radnje Vaši osobni podaci bit će naknadno izbrisani iz baze podataka tvrtke LUCULLUS sro, koja ih više neće obrađivati.
 2. Ako više ne želite primati newsletter naše tvrtke LUCULLUS sro e-poštom, možete se besplatno odjaviti klikom na "odjavi se" na dnu newslettera.

Što su kolačići i što nam znače?

 1. ookie je kratka tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete šalju vašem pregledniku. Tvrtka LUCULLUS sro koristi ove takozvane kolačiće kako bi poboljšala i pojednostavila vaš posjet našoj web stranici https://hk-green.cz. Naša ih tvrtka ne koristi za pohranu vaših osobnih podataka, niti ih dijelimo s trećom stranom.
 2. Uz pomoć kolačića dobivamo podatke kao što su broj posjeta našoj web stranici, ukupan broj kupaca, pa na taj način saznajemo kakvu robu kupujete na internetu i tako Vam možemo ponuditi Vaš proizvod na sniženu cijenu, npr. putem newslettera.
 3. Kolačići moraju biti omogućeni u vašem pregledniku za online kupovinu.